سریلانکا - پروژه حفاری اکتشافی و ژئوتکنیک اومااویا

  


 

 

معدن چادرملو - حفاری اکتشافی و ژئوتکنیک

 


 

 

 

 

تاجیکستان - پروژه تزریق تماسی در تونل انزاب

 


 

 

 

 سد سیلوه- پروژه حفاری و تزریق 

 


 

 

 

سد زولا - عملیات حفاری چاه های مشاهده ای

 


 

 

      سد تنظیمی انحرافی کرخه - حفاری مغزه گیری و گمانه های پیزومتر

 


 

 

 سد اشنویه - حفاری گمانه های کنترلی و ابزار دقیق

 


 

 

 

 

 

Go to top