سد اشنویه- طراحی و ساخت دستگاه حفاری جهت گمانه های کنترلی و ابزار دقیق


 ماشین سازی ژئومکاترونیک

 تونل سوم کوهرنک- طراحی،ساخت و نصب دستگاه Probedrill بر روی ماشین TBM 


ماشین سازی ژئومکاترونیک

پروژه نیروگاه تانا در کشور کنیا- موتورایزکردن دریچه های ورودی نیروگاه تانا


 سد سیاه بیشه- طراحی و ساخت دستگاه حفاری DTH جهت حفاری و نصب انکر

 


 

 

Go to top