شرکت ژئومکاترونیک با دارا بودن دستگاه های تولید خود که جهت حفاري گمانه هاي اكتشافي ، كنترلي و ابزاردقيق طراحي شده است توانايي انجام

كيسينگ گذاري ، نمونه برداري ، آزمايشات نفوذ پذيري  (CPT , SPT ) در زمين هاي آبرفتي و سنگ را دارد .

یکی از توانمندیهای شرکت ژئو مکاترونیک عملیات حفاری مغزه گیری می باشد، عملیات مغزه گیری شامل خارج نمودن نمونه اي استوانه اي شکل

 كه از طبقات درون زمين در اعماق پائين و اندازه هاي مختلف گرفته ميشود كهبه روي آن تجزيه و تحليلهاي زمين‌شناسي از قبيل خصوصيات 

سنگ مخزن، ميزان تراوايي سنگ ،ميزان تخلخل و میزان نفوذپذیری خاک و  سنگ و پي‌بردن به وجود شكستگيهاي طبيعي در لايه هاي سنگ

 و درصد وجود نفت و گاز و آبهاي زير زميني مورد استفاده قرار ميگيرد .

 

 

Go to top